RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że firma Take4Fun Piotr Ratajczyk realizuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Take4Fun Piotr Ratajczyk z siedzibą we Iwinach, przy ul. Magnoliowej 8.

KONTAKT:

adres e-mail: kontakt@take4fun.pl

telefon: 698 008 430

adres do korespondencji: Take4Fun Piotr Ratajczyk, ul. Magnoliowa 8, 52-116 Iwiny

Współpraca z Klientami

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016

Dane osobowe klientów będą przetwarzane dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, celów marketingowych produktów i usług własnych Administratora ,a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu "realizacja umowy" mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy).

Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną są Państwo lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

Przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
- żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
- wniesienie skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Dane osobowe pracowników i współpracowników Klienta odpowiedzialnych za składanie zamówień lub zgłoszonych jako osoby do kontaktów na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 będą przetwarzane w celu bieżącej komunikacji z Klientem w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora w jego prawnie uzasadnionym interesie polegającym na konieczności komunikowania się z personelem Klienta podczas realizacji Umowy, wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, dla celów marketingowych produktów i usług własnych Administratora, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

Przedmiotem przetwarzania Państwa danych osobowych (współpracowników i pracowników Klienta) są: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa pracodawcy.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę .

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

Przysługuje Państwu, prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
- żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
- wniesienie skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Zdjęcia:

Wszystkie zdjęcia użyte na stronie www.take4fun.pl, zostały wykonane i opublikowane za zgodą osób na nich przedstawionych.

Jeżeli chcą Państwo aby wybrane zdjęcie zostało usunięte, prosimy o jego wskazanie i kontakt z administratorem.